Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

/-wayaan/ final

 
pelt, hide
 
Type:
final
Subtypes:
noun
ajidamoowayaan na a squirrel hide
amikwayaan na a beaver hide
babaamiziiwayaan ni a business suit
bagizoowayaan ni a swimsuit
bineshiinhwayaan na a bird skin
bizhikiwayaan na a cowhide
bizhikiinsiwayaan na a calfhide
bizhiwayaan na a lynx hide
gaagaagiwayaan na a ravenskin
gimiwanoowayaan ni a raincoat
ginebigwayaan na a snakeskin
ma'iinganiwayaan na a wolf hide
makwayaan na a bear hide
mashkode-bizhikiwayaan na a buffalo hide
maanishtaanishiwayaan ni a sheepskin
midewayaan na a Mide medicine bag
nibewayaan ni sleepwear: (a pair of) pajamas; nightgown
nigigwayaan na an otter hide
ojiigiwayaan na a fisher hide
wazhashkwayaan na a muskrat hide
waabizheshiwayaan na a marten hide
waaboozwayaan na a rabbit skin
waagoshiwayaan na a fox hide
waawaashkeshiwayaan na a deer hide
zagimewayaan na a mosquito net, mosquito netting
zhaangweshiwayaan na a mink hide
zhingosiwayaan na a weasel skin
zhiibiigishkaawayaan ni [BL] sweater, sweatshirt