Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

/-aaboow/ final

 
liquid (especially a useful or consumable liquid)
 
Type:
final
Subtypes:
noun
anijiiminaaboo ni pea soup
aniibiishaaboo ni tea (the drink)
asasaweminaaboo ni chokecherry tea
bakwezhiganaaboo ni gravy
baaka'aakwenhwaaboo ni chicken soup
biisiboojiganaaboo na cornmeal soup
biitewaaboo ni beer
doodooshaaboo ni milk
gijikonayeziganaaboo ni hominey soup
gimiwanaaboo ni rainwater
giziibiiga'iganaaboo ni [MN] washwater; liquid soap
giziibiigazhewaaboo ni rubbing alcohol
giigoonhwaaboo ni fish soup
ishkode-bingwiiwaaboo ni lye water
ishkodewaaboo ni alcohol (for drinking): liquor, spirits, whiskey
mandaaminaaboo ni corn soup
manoominaaboo ni wild rice broth or soup
mashkikiwaaboo ni a medicinal tea, liquid medicine
mashkiigobagwaaboo ni swamp tea
mashkodesiminaaboo ni bean soup
mazhoominaaboo ni [RL] wine
miskojiisiminaaboo ni [N] bean soup
mishiiminaaboo ni apple juice, cider
oginiiwaaboo ni tomato juice
opiniiwaaboo ni potato soup
ozhibii'iganaaboo ni ink
waaboozwaaboo ni rabbit soup
waazakonenjiganaaboo ni kerosene, diesel fuel
wiishkobaaboo ni maple sap
wiiyaasaaboo ni broth
zhingobaaboo ni beer
ziinzibaakwadaaboo ni maple sap
ziinzibaakwadwaaboo ni maple sap
zhiiwaaboo ni vinegar
zhiiwitaaganaaboo ni brine; salt water
zhoominaaboo ni wine