Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

Nancy Jones
nj

018 dictionarylaunch  mg 0075
Ojibwe Name: Ogimaawigwanebiik miinawaa Ogimaakwewibiik
English Name: Nancy Jones
Community: Nigigoonsiminikaaning
Region: Nigigoonsiminikaaning

Ogimaawigwanebiik miinawaa Ogimaakwewibiik izhinikaazo. Nancy Jones izhi-zhaaganaashiiwinikaazo. Wazhaskwan odoodeman. Biigwaj ayi'ii gii-tazhi-ombigi ookomisan ogii-ombigi'igoon. Mii dash gii-ashi-niso-biboonagizid ogii-wiidigemaan Nigigoonsiminikaaniiwininiwan, Boonjigwaneyaash gii-izhinikaazo. Niizhwaasimidana ashi-bezhig daso-biboonagizi. Gii-kiginitaawigi owe anishinaabwemowin. Mii iwe apane ezhi-gaagiigidod. Bangii eta ogikendaan zhaaganaashiimowin. Ashi-nishwaaso-biboon ogii-gikinoo'amaagen anishinaabemowin miinawaa anishinaabewitwaawin imaa zhaaganaashiiwakiing. Geyaabi go o'apii ondaaji'idizo noopiming gaa-onjiig wiisiniwin. Apane go odashiikaan gaye aazhawinamaaged gidinwewininaan gaye gidizhitwaawininaan. Aapiji ominwendaan owe dashiikang apane gaa-gii'-izhi-miinigoowiziyang ji-izhi-gaagiigidoyang manidoo gaa-gii'-miininang. Gichi-ishpendaagwad gaa-ina'oonigoogyang.