Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

Gordon Jourdain
gj

314 opd 6 2011
Ojibwe Name: Maajigwaneyaash
English Name: Gordon Jourdain
Community: Cloquet
Region: Eastern Canadian Border Lakes

Boozhoo. Niin Maajiigwaneyaash, Zhaawanigwaneyaash, Menwewekamiginang, Giiwitaa-aategwaneb, Ba'ojaanimwewidang, Biwaapikogoneb. Bizhiw indoodem. Kijiwanonong indoonjibaa. Gii-nitaawigiyaan, giibimaadiziyaan iwidi ishkoniganing, gaawiin wiikaa ingii-shaaganaashiimosiimin. Ingii-ojibwemomin eta go. Mii dash ezhi nimisawendamaan aapiji ji-wiidookawag niij-anishinaabe, niwiijide'emaagan ji-anishinaabemod, memindage ji-ojibwemod. Gaawiin niwii-maajiidoosiin ojibwemowin ani-maajaayaan, niwii-nagadamaagen.