Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

zinigobizhiwewikwe na es
Listen

a masseusezinigobizhiwewikwe sg; zinigobizhiwewikweg pl; Stem: /zinigobizhiwewikwew-/

zinigobizhiwewikwe sg es
Listen

zinigobizhiwewikweg pl es
Listen

zinigobizhiwewikwe /zinigobizhiwewikwew-/: /zinigobizhiwe-/ stem of zinigobizhiwe vai ; /-wikwew/
woman