Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

zhooshkwaada'e vai es
Listen

s/he skatesinzhooshkwaada'e 1s ind; ninzhooshkwaada'e 1s ind; nizhooshkwaada'e 1s ind; zhooshkwaada'e 3s ind; zhooshkwaada'ed 3s conj; zhwaashkwaada'ed 3s ch-conj; Stem: /zhooshkwaada'e-/

nizhooshkwaada'e1s ind es
Listen

zhooshkwaada'e3s ind es
Listen

zhooshkwaada'ed3s conj es
Listen

Babigozigwaa gii-ziigwang. Gaawiin gidaa-zhooshkwaada'esii.

The ice is rough in the spring. You shouldn't skate on it.
nj
Listen

Gii-noondewajiwag zhooshkwaada'ewaad gaa-w... gaa-onji-aanizhiitamowaad.

It got too cold for the skaters so that's why they quit.
es
Listen

zhooshkwaada'e /zhooshkwaada'e-/: /zhooshkw-/
smooth, slippery
; /-aada'e/
s/he skates