Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ozaawi-ziinzibaakwad ni gh
Listen

brown sugarozaawi-ziinzibaakwad sg; Stem: /ozaawi-ziinzibaakwadw-/

ozaawi-ziinzibaakwad sg nj
Listen

gh
Listen

Ozaawi-ziinzibaakwad ina gidagonaan ginabagada'iganiming. | Gaawiin, zhiiwitaagan niin indagonaan.

Do you put brown sugar in your own oatmeal? | No, I put salt in.
nj
Listen

ozaawi-ziinzibaakwad /ozaawi-ziinzibaakwadw-/: ozaawi- pv lex ; /ziinzibaakwadw-/ stem of ziinzibaakwad ni ;