Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

oshki-nitaage-wiikondiwin ni

first-game feastoshki-nitaagewi-wiikondiwin sg; Stem: /oshki-nitaage-wiikondiwin-/

oshki-nitaage-wiikondiwin /oshki-nitaage-wiikondiwin-/: oshki-nitaagewi- compounding form of /oshki-nitaage-/ stem of oshki-nitaage vai ; /wiikondiwin-/ stem of wiikondiwin ni ;