Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

odaabaani-maajiishkaachigan ni

a car starterodaabaani-maajiishkaachigan sg; odaabaani-maajiishkaachiganan pl; Stem: /odaabaani-maajiishkaachigan-/

odaabaani-maajiishkaachigan /odaabaani-maajiishkaachigan-/: odaabaani- compounding form of /odaabaan-/ stem of odaabaan na [LL] [ML] ; /maajiishkaachigan-/ stem of maajiishkaachigan ni ;