Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

niibowa adv qnt rg
Listen

[S]

many; much; a lot

See also: gichi-niibowa adv qnt ; onzaam niibowa adv qnt ; niibiwa adv qnt [N]niibowa ;

niibowa rg
Listen

es
Listen

gh
Listen

lw
Listen

Niibowa miinan gii-ayaawan noongom gii-niibing.

There were a lot of blueberries this summer.
es
Listen

Niibowa igiw baanizhwaanag ingii-saasakokwaanaag bijiinaago.

I fried a lot of fileted fish yesterday.
rg
Listen

Gii-bimi-gichi-nooding, niibowa gii-kawaashiwag mitigoog.

When a big wind came along, a lot of trees blew down.
rg
Listen

Niwaanda-debisinii naa. Niibowa go naa ningii-wiisin.

I'm very full. I ate a lot.
rg
Listen

Onzaam niibowa ingii-wiisin zhebaa.

I ate too much this morning.
gh
Listen