Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

niibini-babiinzikawaagan ni es
Listen

a summer jacketniibini-babiinzikawaagan sg; niibini-babiinzikawaaganan pl; Stem: /niibini-babiinzikawaagan-/

niibini-babiinzikawaagan sg es
Listen

niibini-babiinzikawaaganan pl es
Listen

Minwaande iwe niibini-babiinzikawaagan gaa-adaaweyaan bijiinaago.

The summer jacket I bought yesterday is a nice color.
es
Listen

niibini-babiinzikawaagan /niibini-babiinzikawaagan-/: niibini- compounding form of /niibin-/ stem of niibin vii ; /babiinzikawaagan-/ stem of babiinzikawaagan ni ;