Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

naano-diba'igaans qnt num es
Listen

  1. five minutes
  2. five acresnaano-diba'igaans ;

naano-diba'igaans lw
Listen

rg
Listen

es
Listen

Naano-diba'igaans gii-kaazhipoose niso-diba'iganek.

It's five minutes past three o'clock.
es
Listen

Ogii-azheyaabika'waan ini diba'igeziswaanan naano-diba'igaans.

She set the watch back five minutes.
es
Listen

Giishpin mashkawaabiigak ginagwaaganeyaab, naano-diba'igaans akawe miskwaabikizan waa'-izhi-biskaabikinaman.

If your snare wire is too stiff, heat it red-hot for five minutes so you can bend it over.
nj
Listen

naano-diba'igaans naano- pv qnt ; diba'igaans adv num ;