Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

naadaandawaazh vta

climb after h/

Paired with: naadaandawaadan vtininaadaandawaanaa 1s - 3s ind; onaadaandawaanaan 3s - 3' ind; naadaandawaanaad 3s - 3' conj; naadaandawaazh 2s - 3 imp; Stem: /naadaandawaaN-/

naadaandawaazh /naadaandawaaN-/: /naadaandawe-/ stem of naadaandawe vai ; /-N/
act on h/ or it (animate)