Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

naabikwaanensi-maajiishkaachigan ni

[BL]

an outboard motor starternaabikwaanensi-maajiishkaachigan sg; naabikwaanensi-maajiishkaachiganan pl; Stem: /naabikwaanensi-maajiishkaachigan-/

naabikwaanensi-maajiishkaachigan /naabikwaanensi-maajiishkaachigan-/: naabikwaanensi- compounding form of /naabikwaanens-/ stem of naabikwaanens ni [BL] ; /maajiishkaachigan-/ stem of maajiishkaachigan ni ;