Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

naabidoo'an vti rg
Listen

thread, string it; bead it (by loomwork)

Paired with: naabidoo' vtaninaabidoo'aan 1s - 0s ind; onaabidoo'aan 3s - 0s ind; naabidoo'ang 3s - 0 conj; nayaabidoo'ang 3s - 0 ch-conj; naabidoo'an 2s - 0 imp; Stem: /naabidoo'-/

ninaabidoo'aan1s - 0s ind rg
Listen

es
Listen

onaabidoo'aan3s - 0s ind rg
Listen

es
Listen

naabidoo'ang3s - 0 conj rg
Listen

es
Listen

naabidoo'an 2s - 0 imp rg
Listen

es
Listen

Gii-naabidoo'amaan i'iw zhaabonigan, ningii-kashka'oonaa a'aw asabaabiins.

When I threaded the needle, I tied the thread off.
rg
Listen

Gagwaadagizi 'a mindimooyenh gagwe-naabidoo'ang iwe zhaabonigan.

The old lady was having a hard time trying to thread the needle.
es
Listen

Majinaagwad i'iw basikwebizon aana-gii-naabidoo'amaan.

The head band I beaded looks bad,
es
Listen

Reduplicated Form: naanaabidoo'an