Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

mikamaw vta es
Listen

find (it) for h/nimikamawaa 1s - 3s ind; nimikamowaa 1s - 3s ind; omikamawaan 3s - 3' ind; omikamowaan 3s - 2s ind; mikamawaad 3s - 3' conj; mikamowaad 3s - 3' conj; mekamawaad 3s - 3' ch-conj; mekamowaad 3s - 3' ch-conj; mikamaw 2s - 3 imp; Stem: /mikamaw-/

nimikamawaa1s - 3s ind nj
Listen

nimikamowaa1s - 3s ind es
Listen

omikamawaan3s - 3' ind nj
Listen

omikamowaan3s - 2s ind es
Listen

mikamawaad3s - 3' conj nj
Listen

mikamowaad3s - 3' conj es
Listen

mekamawaad3s - 3' ch-conj nj
Listen

mekamowaad3s - 3' ch-conj es
Listen

mikamaw2s - 3 imp es
Listen

nj
Listen

Giga-mikamawin anokiiwin.

I'll find a job for you.
nj
Listen

Gidaa-mikamawaa ge-izhi-nibaad.

You should find a place for him to sleep.
nj
Listen

Indaga mikamaw odooshkiinzhigokaanan awe gimishoomis.

Please find your grandfather's glasses.
es
Listen

Gidaa-gagwe-mikamawaa odoodaabaanan gaa-gii'-wani'aad. Dakoniwewininiwag ogagwe-mikawaawaan.

You should try to find the car of his that he lost. The police are trying to find it too.
nj
Listen

mikamaw /mikamaw-/: /mik-/ stem of mikan vti ; /-amaw/
do it for h/
Reduplicated Form: mamikamaw