Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

migoosi-wajiw ni

mountain of awlsmigoosi-wajiw sg; Stem: /migoosi-wajiw-/

migoosi-wajiw /migoosi-wajiw-/: migoosi- compounding form of /migoos-/ stem of migoos ni ; /wajiw-/ stem of wajiw ni ;