Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

jaagaawazh vta

haul all of them (animate)

Paired with: jaagaawadoon vti2ninjaagaawanaag 1s - 3p ind; ojaagaawanaa' 3s - 3'p ind; jaagaawanaad 3s - 3' conj; jaagaawazh 2s - 3 imp; Stem: /jaagaawaN-/

jaagaawazh /jaagaawaN-/: /jaag-/
use up, exhaust, deplete
; /-aawaN/
haul h/