Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ishkwaa-naawakwe vii es
Listen

it is afternoonishkwaa-naawakwe 0s ind; ishkwaa-naawakweg 0s conj; eshkwaa-naawakweg 0s ch-conj; ishkwaa-naawakwemagad 0s ind aug; Stem: /ishkwaa-naawakwe-/

ishkwaa-naawakwe0s ind es
Listen

Giiyaabi go gigizhebaawagad. "Maagizhaa gii-ishkwaa-naawakwe," indinendam.

It's still morning. I thought maybe it was afternoon.
es
Listen

Ningii-mijidwe bezhigwaatig bakwezhigan noongom eshkwaa-naawakweg.

I ordered a loaf of bread through someone this afternoon.
es
Listen

Megwaakwaa niwii-'o-babaa-izhaa noongom ishkwaa-naawakweg.

I want to go around in the woods this afternon.
es
Listen

John wii-ni-giiwebizo noongom ishkwaa-naawakwenig.

John is going to drive home in the afternoon.
es
Listen

ishkwaa-naawakwe /ishkwaa-naawakwe-/: ishkwaa- pv lex ; /naawakwe-/ stem of naawakwe vii ;