Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

inawemaagan na

a relative, a kinsmaninawemaagan sg; inawemaaganag pl; Stem: /inawemaagan-/

indinawemaagan1s - 3s pos es
Listen

gidinawemaagan2s - 3s pos gh
Listen

odinawemaaganan3s - 3' pos gh
Listen

es
Listen

Ayaangodino ko bi-dagoshin indinawemaagan.

Once in a while my relative comes.
rg
Listen

Ningii-wiidookaagoog indinawemaaganag gii-ayaanziwaan ge-miijiyaan.

My relatives used to help me when I had no food to eat.
ls
Listen

inawemaagan /inawemaagan-/: /inawem-/ stem of inawem vta ; /-aagan/
[nominalizer]