Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

giikaam vta es
Listen

argue with h/; quarrel with h/ningiikaamaa 1s - 3s ind; ningiikaamig 3s - 1s ind; gigiikaamin 1s - 2s ind; gigiikaam 2s - 1s ind; ogiikaamaan 3s - 3' ind; giikaamaad 3s - 3' conj; gaakaamaad 3s - 3' ch-conj; giikaam 2s - 3 imp; Stem: /giikaam-/

ningiikaamaa1s - 3s ind nj
Listen

es
Listen

ningiikaamig3s - 1s ind nj
Listen

es
Listen

gigiikaamin1s - 2s ind nj
Listen

gigiikaam2s - 1s ind nj
Listen

ogiikaamaan3s - 3' ind nj
Listen

es
Listen

giikaamaad3s - 3' conj nj
Listen

es
Listen

gaakaamaad3s - 3' ch-conj es
Listen

giikaam 2s - 3 imp nj
Listen

es
Listen

ogii-kiikaamaan3s - 3' ind pst nj
Listen

es
Listen

Na'egaaj sa go naa. Gego wiin giikaamaaken.

Take it easier. Don't get mad at him.
nj
Listen

Anishaa gigiikaam. Gaawiin gosha niin ningii'-wanibizo'aasii gidoodaabaan.

You're arguing with me for nothing. I'm not the one that took your car.
nj
Listen

Reduplicated Form: gaagiikaam