Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gashkii-dibik-ayaa vii

it is dark as nightgashkii-dibik-ayaa 0s ind; gashkii-dibik-ayaag 0s conj; geshkii-dibik-ayaag 0s ch-conj; gashkii-dibik-ayaamagad 0s ind aug; Stem: /gashkii-dibik-ayaa-/