Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ganawaabam vta rg
Listen

look at, watch h/

Paired with: ganawaabandan vtininganawaabamaa 1s - 3s ind; ninganawaabamig 3s - 1s ind; ninganawaabamigoo 3s - 1s ind; giganawaabamin 1s - 2s ind; giganawaabam 2s - 1s ind; oganawaabamaan 3s - 3' ind; ganawaabamaa X - 3s ind; ganawaabamaad 3s - 3' conj; genawaabamaad 3s - 3' ch-conj; ganawaabam 2s - 3 imp; Stem: /ganawaabam-/

ninganawaabamaa1s - 3s ind nj
Listen

rg
Listen

ninganawaabamig3s - 1s ind nj
Listen

rg
Listen

ninganawaabamigoo3s - 1s ind nj
Listen

giganawaabamin1s - 2s ind nj
Listen

rg
Listen

giganawaabam2s - 1s ind nj
Listen

rg
Listen

oganawaabamaan3s - 3' ind nj
Listen

rg
Listen

ganawaabamaaX - 3s ind nj
Listen

ganawaabamaad3s - 3' conj nj
Listen

rg
Listen

genawaabamaad3s - 3' ch-conj nj
Listen

rg
Listen

ganawaabam2s - 3 imp nj
Listen

rg
Listen

ogii-kanawaabamaan3s - 3' ind pst rg
Listen

Nimaamaa ko ningii-kanawaabamig giiziibiiga'igeyaan.

My mother used to look at me washing.
rg
Listen

Awi-ganawaabamaadaanig igiw abinoojiinyag odaminowaad.

Let's go look at the children playing.
rg
Listen

Nzaasaabiz aana-ganawaabamag 'aw giizis.

I'm dazzled when I try to look at the sun.
es
Listen

Apane naa gaa-koogiiwaad igiweg maangwag genawaabamagwaaban

The loons I'd been watching dived.
es
Listen

Ningii-kanawaabamigoog igi abinoojiinyag ozhibii'igeyaan

The children were looking at me writing.
rg
Listen

ganawaabam /ganawaabam-/: /ganaw-/
care, attend
; /-aabam/
look at h/
Reduplicated Form: gaganawaabam