Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gabaashim vta rg
Listen

cook it (animate) (by boiling)

Paired with: gabaatoon vti2ingabaashimaa 1s - 3s ind; ningabaashimaa 1s - 3s ind; nigabaashimaa 1s - 3s ind; ogabaashimaan 3s - 3' ind; gabaashimaad 3s - 3' conj; gebaashimaad 3s - 3' ch-conj; gabaashim 2s - 3 imp; Stem: /gabaashim-/

ningabaashimaa1s - 3s ind rg
Listen

ogabaashimaan3s - 3' ind rg
Listen

gabaashimaad3s - 3' conj rg
Listen

gebaashimaad3s - 3' ch-conj rg
Listen

gabaashim2s - 3 imp rg
Listen

Gidaa-wiidookaw ina wii-chiibaakweyaan. Giin gidaa-gabaashimaag igiw opiniig.

Can you help me cook? You can cook the potatoes.
rg
Listen

Niizh niwii-kabaashimaag ininishibag. Bedaajiwanzwaanakik niwii'-aabaji'aa.

I'm going to cook two mallards. I'm going to use a crock pot.
nj
Listen

Baamaa ningizod amik, ninga-gabaashimaa.

When the beaver thaws, I'll make a stew out of it.
nj
Listen

Minomaate gijiibaakwaan. Waabooz ina gigabaashimaa.

Your stew smells so good. Is it a rabbit that you're cooking?
nj
Listen