Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

bitaganaam vta es
Listen

accidentally hit h/

Paired with: bitaganaandan vtiimbitaganaamaa 1s - 3s ind; nimbitaganaamaa 1s - 3s ind; nibitaganaamaa 1s - 3s ind; obitaganaamaan 3s - 3' ind; bitaganaamaad 3s - 3' conj; betaganaamaad 3s - 3' ch-conj; bitaganaam 2s - 3 imp; Stem: /bitaganaam-/

nibitaganaamaa1s - 3s ind es
Listen

obitaganaamaan3s - 3' ind es
Listen

bitaganaamaad3s - 3' conj es
Listen

betaganaamaad3s - 3' ch-conj es
Listen

bitaganaam2s - 3 imp es
Listen

Ogii-bitaganaamaan gaa-onji-baasa'waad iniw waabiganimoodayan.

He accidentally hit the jug and that's how he broke it.
es
Listen

Ogii-bitaganaamaan iniw gwiiwizensan gii-apagidood 'i bikwaakwad.

He accidentally hit the boy when he threw the ball.
es
Listen

Ogii-opimewebinaan iniw akikoon gii-bitaganaamaad.

He tipped over the ketlle when he accidentally hit it.
es
Listen

bitaganaam /bitaganaam-/: /bit-/
accidentally
; /-aganaam/
hit, strike h/