Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

biinjaya'ii adv loc es
Listen

inside it

See also: biinjayi'ii adv locbiinjaya'ii ;

biinjaya'ii rg
Listen

es
Listen

nj
Listen

Biinjaya'ii atewan in... iniwen nibiizikiiganan.

My clothes are inside.
rg
Listen

Biinjaya'ii imaa gii-izhijiwan.

It's seeping inside there.
es
Listen

Biinjaya'ii danweweyaange oojiins.

You can hear the flies buzzing inside it.
nj
Listen