Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

amwi vta es
Listen

eat h/

amo vtaindamwaa 1s - 3s ind; odamwaan 3s - 3' ind; amwaad 3s - 3' conj; emwaad 3s - 3' ch-conj; amwi 2s - 3 imp; Stem: /amw-/

indamwaa1s - 3s ind es
Listen

odamwaan3s - 3' ind es
Listen

amwaad3s - 3' conj es
Listen

emwaad3s - 3' ch-conj es
Listen

amwi2s - 3 imp es
Listen

ogii-amwaan3s - 3' ind pst es
Listen

Ingii-amwaa wiishkobi-bakwezhigan gii-tibishkaayaan.

I ate cake when I had my birthday.
rg
Listen

Tayaa, niwii-amwaaban awe zaasagokwaan.

Oh, I was going to eat that fry bread.
es
Listen

Ogii'-agaasikonaan mishiiminan jibwaa-amwaad.

She cut the apple into smaller pieces before she ate it.
nj
Listen

Ogii-piindaabikinaan iniwen mizisen waa-amwaawaad waabang wii-sagaswe'iwewaad.

She put the turkey they're going to have for their gathering tomorrow in the oven.
es
Listen