Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aazhawa'oodoon vti2 es
Listen

take it across by boat; ferry it across

Paired with: aazhawa'oozh vtaindaazhawa'oodoon 1s - 0s ind; nindaazhawa'oodoon 1s - 0s ind; nidaazhawa'oodoon 1s - 0s ind; niyaazhawa'oodoon 1s - 0s ind; odaazhawa'oodoon 3s - 0s ind; oyaazhawa'oodoon 3s - 0s ind; aazhawa'oodood 3s - 0 conj; ayaazhawa'oodood 3s - 0 ch-conj; aazhawa'oodoon 2s - 0 imp; Stem: /aazhawa'ood-/

niyaazhawa'oodoon1s - 0s ind es
Listen

oyaazhawa'oodoon3s - 0s ind es
Listen

aazhawa'oodood3s - 0 conj es
Listen

aazhawa'oodoon 2s - 0 imp es
Listen

Gii-memeshkwajiiwag igi gaa-azhebowewaad gii-aazhawa'oodoowaad iwe jiimaan imaa zaaga'iganing.

They took turns rowing the boat across the lake.
es
Listen

aazhawa'oodoon /aazhawa'ood-/: /aazhaw-/
across
; /-a'ood/
move it by medium, move it on the water