Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aawadaasoowidaabaan ni es
Listen

a truckaawadaasoowidaabaan sg; aawadaasoowidaabaanan pl; aawadaasoowidaabaanens dim; aawadaasoowidaabaaning loc; Stem: /aawadaasoowidaabaan-/

aawadaasoowidaabaan sg es
Listen

aawadaasoowidaabaanan pl es
Listen

aawadaasoowidaabaanens dim es
Listen

aawadaasoowidaabaaning loc es
Listen

Indaga awi-ikonizhikaw igiweg abinoonjiiyag bebaamaandawaadamowaad aawadaasoowidaabaan.

Please go chase the children away from the truck they're climbing all over.
es
Listen

Ogii-wiiyagitoon gii-adaawaaged odaawadaasoowidaabaanens.

It's regretful that he sold his pickup.
es
Listen

Indaga gabaawebishkan ini mitigoonsan imaa aawadaasoowidaabaanensing.

Why don't you kick those sticks off the pickup?
es
Listen

aawadaasoowidaabaan /aawadaasoowidaabaan-/: /aawadaaso-/ stem of aawadaaso vai ; /-idaabaan/
vehicle, sled