Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aana- pv tns

[N]

in vain; without result; in spite of

See also: aano- pv tns [S]Aana-onji'agwaa igiw abinoojiinyag, onjida miigaadiwaad.

Although I told the kids not to, they keep on fighting.
rg
Listen

Bemijigamaag indaana-gii-izhaa andawanokiiyaan.

I went to Bemidji to look for a job (but...).
es
Listen

Nibwaanawinaa 'aw ditibidaabaanens aana-wii-ombinag.

I can't lift that cart.
es
Listen

Ogigishkaan nibabiinzikawaagan aana-wii-piizikamaan.

I want to wear my jacket but he's got it on.
es
Listen

Aana-wii-koji'aa ji-anokaadang.

They're going to try her to work on it.
nj
Listen

Nindaana-gii-kagwejimaa ji-manisawid. Gaawiin idash mashi.

I've asked him to cut me some wood, but he hasn't yet.
nj
Listen