Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aabaabika'igan ni rg
Listen

a keyaabaabika'igan sg; aabaabika'iganan pl; aabaabika'igaans dim; aabaabika'iganing loc; Stem: /aabaabika'igan-/

aabaabika'igan sg rg
Listen

es
Listen

aabaabika'iganan pl rg
Listen

aabaabika'igaans dim rg
Listen

es
Listen

Niwanitoonan ndaabaabika'iganan.

I'm missing my keys.
rg
Listen

Anaamaabikong atewan iniw aabaabika'iganan.

The keys are under the rock.
es
Listen

Gaadamaw gidaabaabika'iganan. Gaawiin mashi omazina'iganisii ji-bimibizod.

Hide your keys from him. He doesn't have his driver's license yet.
nj
Listen

Gii'-wani-gaadamaazo odaabaabika'iganan. Gaawiin omikanziinan.

He misplaced his keys. He can't find them.
nj
Listen

aabaabika'igan /aabaabika'igan-/: /aabaabika'-/ stem of aabaabika'an vti ; /-gan/
[nominalizer]