Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

crayfish
n
crayfish
ashaageshiinh na a crayfish, a crab

crazy
adj
crazy
giiwanaadizi vai s/he is crazy, is insane

giiwashkweyaadizi vai s/he is crazy, is insane

talk crazy
gagiibaadaanagidoon vai [S] s/he talks crazy, talks nonsense

See also: gagiibaadaanagidoone vai [N]

gagiibaadaanagidoone vai [N] s/he talks crazy, talks nonsense

write crazy
gagiibaajibii'ige vai s/he writes crazy things, writes nonsense

creak
vi
creak
giziibwewe vii it squeaks, creaks

Paired with: giziibwewe vai

giziibwewe vai s/he squeaks, creaks

Paired with: giziibwewe vii

giziibweweshkaa vii it squeaks in motion, creaks in motion

See also: giziibweweshkaa vai

giziibweweshkaa vai s/he squeaks in motion, creaks in motion

Paired with: giziibweweshkaa vii

creak in the wind
giziibweweyaashi vai s/he creaks in the wind

Paired with: giziibweweyaasin vii

giziibweweyaasin vii it creaks in the wind

Paired with: giziibweweyaashi vai

credit
n
get credit
mazina'amaw vta owe (it) to h/, get credit from h/, charge (it) (on an account with h/)

mazina'ige vai s/he owes something, gets or has credit, buys on credit, charges to an account, goes into debt

Cree
n
Cree
omashkiigoo na a Cree

omashkiigoowi vai s/he is a Cree

Cree
[language]
n
speak Cree
omashkiigoomo vai s/he speaks Cree

creek
n
creek
ziibiins ni a stream, a creek

creep
vi
creep
giimoodoode vai s/he creeps, secretly crawls

cribbage
cribbage
badakijii'igewataadiwin ni [BL] cribbage

play cribbage
badakijii'igewataadiwag vai [BL] they play cribbage

cribbage board
n
cribbage board
badakijii'iganaak ni a cribbage board